Нашите услуги

ЕКСПЕРТИЗА И КОНСУЛТАНЦИЈА

Ги анализираме најсоодветните можности за финансирање кои одговараат на потребите и аспирациите на вашата организација или вашата компанија. Дополнително, ние го приспособуваме процесот на конкретни проектни идеи што ги имате и нудиме активни насоки за тоа како ефикасно да ги искористите идентификуваните средства за да ги постигнете вашите цели.

Оваа услуга е особено корисна за приватните компании, како и за јавните субјекти, бидејќи често им недостига потребниот персонал и експерти за финансирање за да обезбедат совети за можностите за финансирање.

Со текот на времето, развивме значителни тематски знаења, со посебен акцент на урбаниот и руралниот развој, животната средина, социјалните иновации и здравјето, одржливата енергија, културата и транспортот. Користејќи ја оваа експертиза, нудиме стратешки насоки и обезбедуваме релевантни документи со содржина, како што се стратегија за локален економски развој, стратегија за туризам, општинска урбана ревизија, документ за проценка на проекти, методологии, синтеза и извештаи за одржливост, студии на случај, препораки за политики, како и евалуација извештаи за поддршка на успешна апликација и/или имплементација на проектот. 

Покрај тоа, ние учествуваме во меѓународни конзорциуми за спроведување на мониторинг, програмирање и активности поврзани со програмите за финансирање на ЕУ. Овие услуги се наменети за јавни субјекти кои ги исполнуваат условите за аплицирање во програмите за финансирање на ЕУ.

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТОТ

Нашиот процес со клиентите започнува со проценка на опциите за финансирање и избирање на соодветна програма што се усогласува со нивната проектна идеја. Откако целосно ќе ги разбереме вашите потреби и очекувања, продолжуваме со развивање на концептот на проектот и изготвување на апликацијата, што е проследено со сеопфатна анализа.

Со цел да го концептуализираме вашиот проект, ние се вклучуваме во серија состаноци за соработка, каде што ги дефинираме активностите, целта и резултатите што се усогласуваат со вашите барања. Нашиот тим поседува широко знаење за концептуализација на вашата идеја, како и регулативи за олеснување на овој процес. Дополнително, помагаме во формирањето партнерство со идентификување на потенцијални партнери и експерти од нашата широка мрежа, бидејќи веруваме дека успехот на апликацијата зависи од партнерите на конзорциумот.

Како последна фаза, ја развиваме проектната апликација, распределувајќи задачи меѓу партнерите со сите поврзани административни барања неопходни за поднесување успешен предлог проект.

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ

Со текот на времето се развивме во управувањето и имплементирањето на проектите ИПА ППС, ЕУ за општини, МСИП, ИНТЕРЕГ ИПА АДРИОН, ИНТЕРЕГ ЕУРО-МЕД, УРБАКТ и ИПАРД. Освен ова, развивме и во управувањето со проекти и повици од нашите национални институции во Северна Македонија.

Нудиме целосна поддршка во текот на животниот циклус на проектот. Нашиот тим нуди сеопфатна услуга, која вклучува дневна координација, комуникација, квалитетна имплементација на содржина, финансирање и известување. Работиме вредно за да ги исполниме специфичните организациски барања на нашите клиенти и соодветно
да ги приспособиме нашите методи и решенија.

ПРОЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА

Развивме широк избор на услуги за поддршка на внатрешно споделување знаење, градење капацитети преку состаноци и консултации, со цел да се стимулира ангажманот во рамките на нашиот проектен партнер и меѓу другите засегнати страни за да се постигнат проектните цели. Во делот на надворешната комуникација, подготвени сме да придонесеме за подготовка на почетни настани, за комуникациска стратегија, креирање и одржување на социјални медиуми и веб-страници, како и креирање на промотивни материјали. Ја структуриравме нашата комуникациска понуда за да ги задоволиме сите можни сценарија од поддршката за вас во извршувањето на комуникациските задачи до производството и имплементацијата на индивидуални проектни комуникациски стратегии.

Сакате да видите што можеме да направиме за вашиот бизнис?